Skærmbillede 2015-02-13 kl. 13.29.11

Vedtægter

Kapitel A: Navn, Hjemsted og Formål

1. Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er “ACTIVE institute”.

1.2 Foreningen har hjemsted i Aarhus.

2. Formål

2.1 ACTIVE institute har til formål – gennem innovation, videnudveksling og forskning inden for området sundhed, bevægelse og fysisk aktivitet at bidrage til befolkningens forbedrede livskvalitet. ACTIVE institute fungerer som matchmaker mellem erhvervsliv, organisationer og institutioner med interesse og forretningsmæssig fokus på området med henblik på udvikling af nye produkter, services og løsninger.

Kapitel B: Foreningens Medlemmer

3. Medlemskab

3.1 Foreningen er åben for virksomheder, organisationer, foreninger, institutioner (herunder offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner) og myndigheder med interesse for idræt, motion, velfærd eller lignende, og som ønsker at fremme foreningens formål og følge dens vedtægter.

3.2 Ønske om at blive medlem af foreningen fremsættes over for bestyrelsen, der træffer endelig beslutning om, hvorvidt den ansøgende kan optages som medlem.

4. Udmeldelse

4.1 Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, ved rekommanderet brev stilet til foreningens sekretariat, kan tidligst ske efter 1 års medlemskab og da kun til årsdagen for indmeldelsen og med mindst seks måneders varsel.

5. Sletning af medlemskab og eksklusion

5.1 Sletning af medlemskab

Et medlemskab slettes, når medlemskabet har pådraget sig mere end seks måneders restance.

5.2 Eksklusion

Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt foreningens bestyrelse og generalforsamling finder, at medlemmet ikke overholder gældende lovgivning eller i øvrigt ikke lever op til de normer og standarder, foreningen forventer, foreningens medlemmer lever op til. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne (opgjort efter antal andele) skal i givet fald foreslå det på en generalforsamling, hvor forslaget om eksklusion for at få gyldighed skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

5.3 Eventuelle indskud, kontingent eller andre betalinger erlagt i forbindelse med eller som et led af medlemskabet kan uanset sletning eller eksklusion ikke kræves tilbagebetalt.

6. Afvikling af medlemskab

6.1 Et medlemskabs ophør frigør ikke det pågældende medlem for forpligtelsen til at betale kontingent for hele den tid, medlemskabet har varet og det tidspunkt, hvortil medlemmet lovligt kunne have opsagt sit medlemskab.

6.2 Et medlemskabs ophør giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

Kapitel C: Ledelse

7. Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser vedrørende foreningen.

7.2 Foreningen afholder en årlig ordinær generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

7.3 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.

7.4 Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for generalforsamlingens afholdelse.

8. Ordinære generalforsamlinger

8.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

8.2 Dagsordenen for denne skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

8.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før denne.

8.4 På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte sager.

8.5 Forslag fra medlemmerne må, for at blive optaget på dagsordenen, være indleveret til foreningens kontor mindst 10 dage før generalforsamlingen.

9. Ekstraordinære generalforsamlinger

9.1 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) skriftligt begærer det med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

9.2 De ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel.

9.3 Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, jf. stk. 1, skal afholdes senest 3 uger, efter begæringen er kommet foreningen i hænde.

10. Møde- og stemmeret

10.1 Mødeberettiget på generalforsamlingerne er repræsentanter for de til foreningen tilsluttede virksomheder.

10.2 Hvert fuldgyldigt medlemskab giver en stemme på generalforsamlingen og stemmeret for hvert medlem kan kun udøves af én person, jf. stk. 3. Stemme kan afgives ved fuldmagt.

10.3 En virksomhed, som indmelder sig i foreningen, må skriftligt meddele denne, hvem der med bindende virkning for virksomheden repræsenterer denne ved foreningens afstemninger.

11. Afstemningsregler

11.1 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at de tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer.

11.2 Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at de tiltrædes af 3/4 af de afgivne stemmer.

11.3 Alle andre forslag afgøres ved stemmeflerhed.

11.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel stemmeflerhed, når halvdelen af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret.

11.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 2/3 stemmeflerhed, når 2/3 (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 3/4 stemmeflerhed, når 3/4 af foreningens medlemmer (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret.

11.6 Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som kan træffe beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer, blot de relevante stemmekrav er opfyldt i forhold til de afgivne stemmer.

12. Bestyrelse

12.1 Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer.

12.2 Bestyrelsens medlemmer vælges efter følgende regler (jf. pkt. 13 nedenfor):

– Medlemmerne i grupperne Offentlige Myndigheder og Uddannelsesinstitutioner har ret til at udpege op til 4 medlemmer i alt (dog maksimum halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer). Aarhus Universitet og Aarhus Kommune vil som udgangspunkt altid have en repræsentant hver i bestyrelsen.

–  Det skal tilstræbes, at to virksomheder er repræsenteret i bestyrelsen

– Medlemmerne af gruppen Organisationer har ret til at udpege op til 2 medlemmer i alt.

12.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der tillige er foreningens formand og næstformand, og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig.

12.4 Formanden, eller i hans forfald næstformanden, lader indkalde til bestyrelsens møder og leder gennemførelsen af disse.

12.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

12.6 Bestyrelsen har til opgave at definere de overordnede retningslinjer for ACTIVE institutes virke som erhvervsdrivende forening med tæt relation til Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, foreninger og virksomheder med interesse for sundhed, bevægelse og fysisk aktivitet.

13. Daglig ledelse og drift

13.1 ACTIVE institute ledes i det daglige af en ansat direktør, som referer til bestyrelsen og som har personaleansvar for ACTIVE institutes øvrigt ansatte personale.

Direktøren ansættes af bestyrelsen og skal i det daglige sikre, at de linjer bestyrelsen afstikker efterleves. Direktøren deltager – uden stemmeret – i bestyrelsesmøder. Dagsorden for disse planlægges af bestyrelsesformanden og evt. næstformand i samarbejde med direktøren.

Direktørens rettigheder og forpligtigelser fremgår af ansættelseskontrakt indgået mellem direktøren og bestyrelsen for ACTIVE institute.

Kapitel D: Økonomi

14. Kontingent

14.1 Medlemmerne betaler et kontingent efter regler, der hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

15. Regnskab og revision

15.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen frem til den 31. december 2008.

15.2 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskabet.

15.3 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Kapitel E: Opløsning og Konfliktløsning

16. Opløsning

16.1 I tilfælde af, at forslag om foreningens opløsning kommer til at foreligge, skal generalforsamlingen – før gyldig vedtagelse af forslaget, jf. pkt. 11, kan finde sted – have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres, ligesom generalforsamlingen skal have taget beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med foreningens formål, jf. pkt. 2.

17. Konfliktløsning

17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vedtægter skal søges bilagt ved mediation efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

17.2 Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.

17.3 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg.

Kapitel F: Vedtægternes Ikrafttræden

18. Ikrafttrædelsestidspunkt

18.1 Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. juli 2008 og revideres efter behov ved den årlige generalforsamling.

Opdateret juni 2014

 • Nyheder

 • Blog

 • Kontakt

  ACTIVE institute
  Dalgas Avenue 4
  8000 Aarhus C

  hg@activeinstitute.dk
  ACTIVE +45 87 16 84 19
  Testcenter +45 23 23 41 45
  www.activeinstitute.dk